Kulturní akce Hradec Králové

Vánoční trhy

 • Velké náměstí - Hradec Králové


PROVOZNÍ ŘÁD VÁNOČNÍ TRHY 2023
 
Místo konání:
Velké náměstí, Hradec Králové
 
Termín konání:
8. prosince – 22. prosince 2023
 
Provozní doba:
Otevírací doba trhu je :          pondělí                        12:00 – 18:00 hod.
                                               úterý – čtvrtek             11:00 – 18:00 hod.
                                               pátek – sobota            10:00 – 20:00 hod.
                                               neděle                         10:00 – 18:00 hod.
                                               pátek  22.12.2023       10:00 – 16:00 hod.
Pořadatel:
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o.
ČSA 300/22
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČ : 27472809
 
Článek 1/  Provoz tržiště

 1. Prodejci, návštěvníci a účinkující v doprovodném programu jsou povinni dbát pokynů správce tržiště, pověřené osoby pořadatele a kontrolních orgánů
 2. Prodejci jsou povinni zajistit schůdnost pro zákazníky, uvolnit průchod nebo průjezd záchranné služby, požární ochrany a policie a v závažných případech i jiným osobám. Za technický stav a bezpečný provoz vlastních spotřebičů a technických zařízení je plně zodpovědný prodejce.
 3. Pro prodejce je zajištěna toaleta v Rokitanského ulici za Bílou věží.
 4. Prodejce je zodpovědný za všechny škody, které sám nebo jeho pomocníci zaviní.
 
Článek 2/ Předmět prodeje
 1. Sortiment prodávaným na prodejních místech musí být předem schválen pořadatelem. Jedná se zejména o výrobky přímých výrobců a producentů nebo prodejců věcí a předmětů, běžný sortiment občerstvení (alkoholické a nealkoholické nápoje, teplá a studená kuchyně) a zboží odpovídající charakteru akce.
 
Článek 3/ Způsob, forma a zásady prodeje
 1. Prodej je realizován z prodejních stánků pronajatých nebo vypůjčených k tomuto účelu pořadatel nebo z vlastního prodejního zařízení.
 2. Prodejce je povinné obsadit pouze takové tržní místo, které mu bylo přiděleno.
 3. Prodejní místo musí být na viditelném místě označeno jménem a příjmením, popřípadě obchodní firmou a identifikačním číslem provozovatele.
 4. Prodejce je povinen seznámit se s tímto tržním Provozním řádem.
 5. Prodej mohou provozovat výhradně podnikatelé (právnické nebo fyzické osoby) nebo jiné osoby, které mají oprávnění k předmětné činnosti.
 6. Prodej není povolen osobám mladším patnácti let a osobám jinak nezpůsobilým k provozování této činnosti.
 7. Prodejce je povinen na vyžádání vydat kupujícímu doklad o zaplacení podle platných předpisů ČR
 8. Pořadatel a správce trhů za prodané zboží na trzích nepřebírá jakoukoli záruku.
 9. Prodávaný sortiment musí být viditelně označen cenovkou.
 
 1. Nikdo nesmí klamat spotřebitele, zejména uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje o skutečných vlastnostech výrobků nebo služeb. Za klamání spotřebitele se považuje také nabídka nebo prodej výrobků nebo zboží porušující práva duševního vlastnictví.
 2. Osoby prodávající potravinářské zboží musí mít u sebe platný zdravotní průkaz.
 3. Prodejce nesmí odkládat své osobní věci a zboží mimo vymezený prostor prodejního zařízení.
 4. V provozovně musí být přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého jazyka
 5. K prodeji je možné používat pouze elektrické nebo plynové spotřebiče opatřené revizní zprávou na starší než 1 rok a schválené státní zkušebnou pro provoz v ČR nebo v EU.  
 
 
 Článek 4/ Povinnosti prodejců
 Každý prodejce je povinen:
 1. Dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se na něj vztahuje. Všichni prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o zemědělství, potravinách a související hygienické a veterinární předpisy.
 2. Zodpovídat za to, že při produkci, skladování, sklizni, zpracování,výrobě a značení nabízených výrobků dodržel všechny legislativní předpisy, zejména teplotní a hygienické podmínky.
 3. Zabezpečovat trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu stánků, prodejních míst a míst pro nakládku a vykládku zboží.
 4. Průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží.
 5. Prodejci jsou povinni zajistit likvidaci odpadu vzniklého jeho činností hygienickým a legálním způsobem.
 6. K prodeji a nabídce zboží používat prodejní zařízení zhotovené ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného materiálu.
 7. V případě potravin prodej organizovat tak, aby se jednotlivé druhy zboží nevhodně navzájem neovlivňovaly a byly chráněny před přímými slunečními paprsky, u nebalených potravin zamezit kontaktu s kupujícími a nepříznivými vlivy, jako např. vlhko, prach, kouř apod.
 8. U potravin vyžadujících chlazení uchovávat zboží za odpovídajících teplotních podmínek, ve vhodném zařízení.
 9. Při prodeji nebalených potravin a těch, které se krájí (koláče, masné výrobky, sýry atd..) si zajistit pitnou vodu na umývání náčiní a rukou.
 10. Prodejce je povinen dodržovat zákonem danou hranici prodeje a podávání alkoholických nápojů osobám starším 18 let. Případné postihy vyplývající z nedodržení tohoto nařízení na sebe objednatel přebírá.
 11. V prodejním stánku na prodejní ploše je zákaz jakékoliv hudební produkce po celou dobu konání akce.
 12. Prodejce má výslovný zákaz manipulace s otevřeným ohněm až na výjimky povolené pořadatelem.
 
 

 
Článek 5/ Zásobování, doprava, parkování
 1. Pro zásobení stánků je poskytováno povolení vjezdu aut od 7:00 do 9:30 hodin, a  nejpozději hodinu po ukončení prodeje, max. do 22:00 hod.
 2. Prodejce musí prodejní místo mít otevřené a připravené k prodeji nejpozději do začátku konání trhů, dle provozní doby, a dodržet po celou dobu trhů prodejní dobu.
 3. I přes povolení zásobení stánků je nutné akceptovat platné dopravní předpisy pro danou lokalitu.
 4. Parkování aut není v prostoru konání trhů povoleno.
 
 
 
 
Tento provozní řád je platný v období  8.12. – 22.12.2023

PARTNEŘI HRADECKÉ KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOSTI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Facebook

© 2020 Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s. r. o. - všechna práva vyhrazena
Programový kód a datová struktura: OMEGA WEB Czech
Design a koncept: FiftyFifty kreativní agentura s.r.o.