Kulturní akce Hradec Králové

Tržní řád

HRADECKÁ KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST s.r.o.TRŽNÍ ŘÁD

SMĚRNICE č. 1/2020
K ZAJIŠTĚNÍ TRHŮ A JARMARKŮ

Článek 1
Účel nařízení 

Toto nařízení stanoví podmínky pro prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1), na trzích, kde je Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. (dále jen HKVS) oprávněna pořádat v rámci své činnosti trhy a jarmarky (dále jen trhy).

Článek 2
Předmět úpravy

Tento směrnice vymezuje:
a) místa pro prodej a poskytování služeb (dále jen prodej) - trhu
b) stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti místa trhu,
c) dobu prodeje zboží na trhu,
d) pravidla pro udržování čistoty, pořádku a bezpečnosti na trhu,
e) pravidla k zajištění řádného provozu trhu.
 

Článek 3
Základní pojmy

1) Trhem se rozumí: soubor prodejních míst určených k příležitostnému soustředěnému prodeji zboží nebo poskytování služeb více prodejci najednou, zejména o svátcích, při různých slavnostech nebo obdobných akcích.
2) Prodejcem může být:
a) fyzická nebo právnická osoba s příslušným oprávněním k podnikání,
b) občané podnikající podle zvláštních předpisů, kteří se prokáží platným oprávněním,
c) občané, nabízející zemědělské produkty z vlastní drobné produkce, nebo drobné produkty z vlastní zemědělské výroby na základě dokladu o vlastnictví nebo pronájmu zemědělské půdy.
3) Stánkem se rozumí movitá věc (konstrukce, stolek či jiné zařízení) užívaná pro prodej.
4) Místo pro prodej: je místo určené pro prodej a poskytování služeb, kde je HKVS oprávněna v rámci své činnosti trhy pořádat:
a) Objekty a pozemky, které jsou ve vlastnictví nebo v pronájmu HKVS a jsou stavebně a technicky způsobilé pro pořádání trhů.
b) Veřejná prostranství města Hradec Králové, se souhlasem příslušných orgánů Města.
5) Prodejní místo: je místo, které přidělí prodejci osoba odpovědná za provoz trhu – pověřený pracovník HKVS.
 

Článek 4
Kapacita a přiměřená vybavenost trhu

1) Prodej na trhu je možný pouze na základě předchozího souhlasu (písemného) pověřeného pracovníka HKVS.
2) O kapacitě trhu rozhoduje vedoucí Technického a provozního oddělení HKVS vždy s ohledem na místní podmínky daného trhu tak, aby byly zajištěny přiměřené podmínky pro zachování kultury a bezpečnosti stánkového prodeje, bezpečný pohyb osob a zachování zdravotně nezávadného prodeje produktů.
3) Vybavení trhu musí být přímo úměrné jeho velikosti a musí splňovat základní podmínky, tj. např. určený počet WC, nádoby na odpady apod.
4) Na trhu je povolen prodej zboží pouze z prodejních míst (stánků nebo stolů a prodejních aut ). Prodejní místa musí být viditelně opatřena jménem a příjmením nebo firmou fyzické osoby, obchodní firmou nebo názvem právnické osoby, s uvedením trvalého bydliště, místa podnikání nebo sídla právnické osoby a identifikačním číslem, pokud bylo prodávajícímu přiděleno a jménem a příjmením osoby odpovědné za prodej (pokud neprodává podnikatel). Prodávající může zabírat pouze plochu vymezenou příslušným prodejním místem, nesmí blokovat jiné prodejní místo. Na prodejním místě musí být vždy přítomna osoba odpovědná za činnost na prodejním místě.

Článek 5
Doba prodeje a zásobování

1) Maximální prodejní doba je stanovena od 5.00 hod. do 22.00 hod.
2) Zásobování trhu motorovými vozidly:
Musí být respektovány obecné právní předpisy, obecně závazné vyhlášky a nařízení města Hradec Králové, místní úprava silničního provozu a doba, která začíná a končí prodejní dobou uvedenou v odst. 1. Při nakládání a vykládání zboží nesmí být ponechán motor vozidla v chodu.
 

Článek 6
Povinnost pověřeného pracovníka HKVS za provoz trhu

1) Oznámit konání trhu příslušným orgánům Veterinární správy a Krajské hygienické stanici ve stanovených termínech.
2) Vést řádnou evidenci prodejců a v součinnosti s Ekonomickým oddělením HKVS zajistit výběr poplatků.
3) Být přítomen po celou dobu konání trhu a zajistit dostatečný počet pořadatelů pro bez kolizní průběh trhu.
4) Zajistit ve spolupráci s Technickým a provozním oddělením dostatečný počet WC pro prodejce a návštěvníky trhu, dostatečný počet nádob na odpad a následnou likvidaci odpadu dle obecně platných právních předpisů.

Článek 7
Povinnosti prodejců

1) Prodejce je povinen zejména:
a) dodržovat obecně platné předpisy týkající se přepravy, skladování a prodeje nabízeného zboží,
b) dodržovat všechna ustanovení dané obecně závaznými předpisy ČR, obecně závaznými vyhláškami města, zejména touto směrnicí tak, aby vyhovovala bezpečnostním, požárním, hygienickým a zdravotním požadavkům daného prodeje,
c) při kontrole prováděné orgány státní správy nebo samosprávy se prokázat příslušnými doklady a to:


I. Podnikatelé: - živnostenským oprávněním (ověřenou kopií) nebo osvědčením samostatně hospodařícího rolníka,
·         zdravotním průkazem, pokud to zvláštní předpis vyžaduje,
·         osvědčením či oprávněním pro prodej daného druhu zboží, pokud to zvláštní předpis vyžaduje 7.2),
·         výpisem obchodního rejstříku (cizinci a právnické osoby),
·         občanským průkazem nebo jiným dokladem prokazujícím totožnost.
 
II. Osoby odpovědné za prodej: - dokladem o právním vztahu k právnické či fyzické osobě, jejímž jménem provozují prodej na tržišti,
·         doklady uvedenými v I. Podnikatelé.
 
III. Ostatní (např. drobní pěstitelé): - občanským průkazem nebo jiným dokladem prokazujícím totožnost,
·         dokladem o vlastnictví nebo pronájmu zemědělské půdy.
d) zajistit, aby po celou dobu prodeje byla přítomna osoba splňující znalost českého nebo slovenského jazyka.
2) Dle konkrétního případu se prodejce musí prokázat:
·         dokladem o nabytí zboží,
·         platnou veterinární licencí, 
·         potvrzením o nabytí chvojí a jmelí,
·         uznávacím listem při prodeji ovocných výpěstků, sadby, jahodníku, maliníku, ostružníku a vinné révy, 
3) Zahraničním osobám nahrazuje průkaz totožnosti:
a) cestovní doklad s vyznačeným vízem k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání,
b) průkaz o povolení k pobytu cizince - cizinci, kterým byl povolen trvalý pobyt na území České republiky,
c) potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky – pouze občané Slovenské republiky, kteří nemají trvalý pobyt.
4) Viditelně označit prodejní místo:
·         podnikatelé: jménem a příjmením nebo firmou fyzické osoby, obchodní firmou nebo názvem právnické osoby, identifikačním číslem a údajem o místě podnikání (fyzické osoby) nebo sídle (právnické osoby),
·         drobní pěstitelé: jménem, příjmením a místem trvalého bydliště.
Minimální rozměr označení prodejního místa se stanoví 20 x 15 cm, přičemž velikost písmen musí být minimálně 1 cm.
5) Nepřekročit rozmezí vymezeného prodejního místa.
6) Viditelně a jednoznačně označit zboží cenami podle zákona na ochranu spotřebitele, výška minimálního rozměru čísel musí být 5 cm.
7) Ocejchovat váhy a závaží a doložit příslušným dokladem, pokud prodává vážené zboží.
8) Udržovat pronajaté prodejní místo včetně okolních ploch v čistotě a po skončení prodeje je zanechat čisté a uklizené. Není přípustné cokoli odkládat do přilehlých ploch zeleně (např. prázdné bedny, odpadky apod.), ani přes plochy zeleně navážet zboží. Všechny odpady jsou prodávající povinni dávat do odpadových kontejnerů vyčleněných pro tyto účely.
9) Dodržovat hygienické a veterinární předpisy a odpovídat za zdravotní nezávadnost prodávaného zboží.
10) Zajistit, aby potraviny nebyly nepříznivě ovlivňovány vnějšími vlivy (např. slunce, déšť) a aby samotný prodej nepříznivě neovlivňoval okolí (odpadky, pach).

Článek 8
Povolený sortiment

1) Výrobky lidové tvorby a uměleckých řemesel
2) Občerstvení
3) Ovoce, zelenina, med a výrobky z medu, vejce, sadba, květiny, okrasné dřeviny, chvojí, jmelí, koření (jen v originálním balení), chléb a pečivo, masné výrobky, ryby, mléko, sýry, potravinové výrobky a příležitostný prodej

Článek 9
Zákaz prodeje

Na tržnicích, tržištích a záborech je zakázáno prodávat:
1) Potravinářské výrobky, které nesplňují podmínky prodeje dle zákona.  2)
2) Tabákové výrobky. 3)
3) Nebezpečné výrobky. 4)
4) Pyrotechnické výrobky.

Článek 10
Ceny zboží

Zboží se na tržištích prodává za smluvní ceny dle zákona o cenách.  5) 
 

Článek 11
Poplatky

1) Za užívání prodejních míst je prodejce povinen zaplatit poplatek.
2) Výše poplatku je stanovena cenovým výměrem HKVS.
3) Poplatek hrazen bud´ převodem na účet HKVS nebo je vybírán v hotovosti pověřeným pracovníkem HKVS.
4) Pověřený pracovník HKVS vydává potvrzení o zaplacení poplatku a prodejce je povinen uchovat je pro případ kontroly.

Článek 12
Společná a závěrečná ustanovení

1) Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje SMĚRNICE  č.1/2010 K ZAJIŠTĚNÍ TRHŮ A JARMARKŮ
2) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2020.
                                                                                                                                 
Miroslav Franc v.r.
jednatel

1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dále předpisů s ním souvisejících.
2) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, vyhláška č. 295/1997 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.
3) Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi v platném znění a zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a příslušných prováděcích vyhlášek v platném znění
4) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.
5) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění.

Ke stažení ve formátu PDF ZDE


 

V případě zájmu o prodej kontaktujte paní Editu Pavlišovou, e-mail: edita.pavlisova@adalbertinum.cz


PARTNEŘI HRADECKÉ KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOSTI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Facebook

© 2020 Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s. r. o. - všechna práva vyhrazena
Programový kód a datová struktura: OMEGA WEB Czech
Design a koncept: FiftyFifty kreativní agentura s.r.o.